BİLGİ GÜNCELLEME

Üyelerimizin odamızda mevcut iletişim bilgilerinin güncelliğinin sağlanması kaliteli ve zamanında hizmet verebilmemiz bakımından büyük önem taşımaktadır.

Özellikle iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesi durumunda Sizlere ulaşmamız mümkün bulunamamakta, dolayısıyla da birçok hizmet, duyuru ve faaliyetimizden faydalanma imkânınız olamamaktadır.

Zaman yönetiminin artan önemi ile birlikte hızlı iletişimin önemi de artmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin kendilerine anında ulaşabileceğimiz güncel iletişim bilgilerini (e-posta, kurumsal SMS) bildirmeleri tüm kapıları açan anahtar konumundadır.

Size ulaşabilmemizin anahtarı iletişim bilgilerinizi bildirmenizdir.
Lütfen odamıza ulaşarak veya bilgi güncelleme formlarını kullanarak üye bilgilerinizi güncelleyin.

Üyelerimizin iletişim bilgileri ve firmaları ile ilgili diğer değişiklikleri bildirmelerinin yasal olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri arasında yer aldığını önemle hatırlatmak isteriz.

Kanunun ilgili maddesinde; “Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir.” denilmektedir.

NOT: Oda Muamelat Yönetmeliğinin “Üye Kayıtlarının Güncelleştirilmesi” başlıklı 14. Maddesinin 4. bendinde uyarınca Firmamıza ait adres ve durumumuzun bildirimine ilişkin beyanımızdır.

Firma Unvanı *

Oda Sicil No *

Ticaret Sicil No *

İşletme Adresi *

Vergi Dairesi ve No *

İşletme Telefonu *

Fax *

Mail Adresi *

Web adresi *

Firma Yetkili Adı *

Adres *

Telefon *

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’na üyeliğin yasalar tarafından belirlenen yükümlülükleri bulunmaktadır. Odamız, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini yasal olarak takiple sorumludur.

Üyelerimizin temel yükümlülüklerinden birisi “yıllık ve munzam aidatın” zamanında ödenmesidir. Yıllık aidat ve munzam aidat, 5174 Sayılı Kanun’un 24 ve 25‘inci maddelerinde açıklanmıştır.

 

Buna göre;

Yıllık Aidat             : Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.
Munzam Aidat      : Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları, tüzel kişi ve sanayicilerin ise ticari bilanço karları üzerinden binde 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır.

 

Aidatınızı zamanında ödeyin, gecikme zammına maruz kalmayın.
Zamanında ödenen aidatlar hem sizlerin gecikme zammı ödemesine engel olacak, hem de odamız hizmetlerinin daha düzenli işlemesini sağlayacaktır.

Üyelerimiz herhangi bir bildirim beklemeksizin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile müracaatla munzam aidatlarını ödemekle mükelleftirler.

 

Yıllık aidat ve munzam aidatın birinci ve ikinci taksitinin ödeme süreleri şöyledir:
Birinci Taksidin Son Ödeme Tarihi : 30 Haziran
İkinci Taksidin Son Ödeme Tarihi : 31 Ekim

Üyelerimiz, yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini odamız veznesine (nakit veya kredi kartı), üye sicil numarasını belirterek yapabilirler.

* Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlara 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Oda meclis kararı ile yetkilendirilen oda yönetim kurulunca onaylanan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24, 25. ve 26. maddelerine göre düzenlenen, 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan odamız kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidat ücretleri aşağıdadır.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı kanunun 24’üncü, kayıt ücreti ile yıllık aidat yönetmeliğin 5. maddesinde; “Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.”

 

1. DERECE (Bankalar, Anonim Şirketleri)
Kayıt Ücreti : 565 TL
Yıllık Aidat : 565 TL

 

2. DERECE (Limited Şirketleri)
Kayıt Ücreti : 330 TL
Yıllık Aidat : 330 TL

 

3. DERECE (Şahıslar, Limited Şirket Şubeleri, Kooperatifler)
Kayıt Ücreti : 255 TL
Yıllık Aidat : 255 TL

• Oda kayıt ücretlerin ödemesi kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.

• Yıllık aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

MUNZAM AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı kanunun 25. maddesinde belirtilen ve kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidatın tespiti ve ödenmesi hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde; “Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.”

 

2015 YILI MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRET TUTARI : 12.015,00 TL’DİR.

1. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

2. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

3. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.

4. Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecektir.

5. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır.

6. Munzam aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

BANKA HESAP NUMARALARI

ZİRAAT BANKASI                               TR220001000151360995025001

HALKBANK                                         TR480001200948200012000001

İŞ BANKASI                                         TR850006400000152000000252

YAPI KREDİ                                         TR820006701000000063070544

TÜRK EKONOMİ BANKASI                 TR570003200026800000012396

GARANTİ BANKASI                             TR260006200100300006299074

AKBANK                                              TR760004600190888000104508

Tüm hesaplar Kastamonu şubesidir.